Grøn åbenbaring kan lukke hele brancher

Flere tusinde arbejdspladser sættes over styr og CO2-belastningen forøges, hvis vi blindt følger Klimakommissionens anbefalinger

Klimakommissionens rapport er en spændende og grøn vision for fremtidens Danmark. Men visionen følger ikke principperne for en ægte bæredygtig udvikling.

Rapportens vision kan endog forvandle sig til en utopi, hvis vi ikke passer på. Danmark er ikke isoleret, vi bor ikke i en osteklokke, men i en globaliseret verden.

Vi må derfor se på sammenhængen mellem Danmark og andre lande, se på hvor vi mest effektivt producerer og udnytter vores energiressourcer og samtidig reducerer CO2-udslip mest muligt, samtidigt med, at vi skal sikre en ægte bæredygtig udvikling.

Følger vi klimakommissionens anbefalinger så tænkes der alene i direkte produktion af energi og i reduktion af energiforbruget. Tænker man alene på et produkts miljøpåvirkning fra ”vugge til gate” og ikke på ”vugge til grav” vil man f.eks. i byggebranchen mangle parametre som  levetid, vedligehold, bortskaffelse osv., konsekvenserne i form af energiforbrug og CO2-udledning er udeladt og netop derfor forvandles en storslået vision pludselig til en utopi.

Langsigtet og bæredygtig tænkning skal kendetegne udviklingen i Danmark.

Et eksempel på dette er vores arkitektur, vores boliger og de materialer, vi bygger fremtiden med. De skal ikke blot have en lav CO2-udledning i produktionsfasen. Boligerne skal også have en lang levetid og et lavt vedligehold, dermed en lav miljøbelastning i hele deres levetid, og når de bortskaffes, skal de naturligvis ikke udgøre en miljøbelastning. De skal vurderes i et livscyklusperspektiv, fra ”vugge til grav”.

Den danske teglindustri har igennem årtier konstant arbejdet på at reducerer energiforbrug og CO2-udledning. Branchen har siden 2002 gennemført årlige benchmark på energiforbrug i forhold til produceret mængde.

Udviklingen taler for sig selv. I løbet af perioden har der fundet en energieffektivisering sted på 11%. Det har bl.a. betydet, at ”Årets Energisparepris” for virksomheder i 2004 gik til et teglværk.

I de rapporter der ligger til grund for Klimakommissionens arbejde konkluderer Dansk Energi Analyse og Viegand & Maaggøe i rapporten ”Energibesparelser i erhvervslivet”, at ”brænding af mursten, leca-klinker mv. ikke kan erstattes af andre processer”.

De påpeger også, at besparelsesmulighederne i vidt omfang allerede er opnået. I teglbranchen er de tunnelovne, der fyres med i dag, bygget om til mere end 90 % naturgas, og kul er således i meget høj udstrækning udskiftet som brændsel. Kul anvendes alene ved brændinger, hvor kunderne ønsker, at teglstenen skal have en særlig overfalde, som kun kan opnås via brænding med kul.

Ved at tage early-action har vi i de mineralogiske brancher, som er en del af Kalk og teglværksforeningn, bragt energiforbruget så langt ned som det i skrivende stund er muligt, og til et niveau, som ligger under det vores nabolande kan præsterer. Yderligere CO2-reduktion opnås, når vi får mulighed for at overgå til at anvende biogas. Men det kræver, at biogassen er til rådighed på det danske marked i en acceptabel kvalitet, i tilstrækkelige mængder samt til en gunstig pris. Indtil da benyttes naturgas som for øjeblikket er den ”reneste og mest miljøfornuftige” energiform, som kan anvendes til brænding af tegl.

Statslige dummebøder

At pålægge strafafgift på mineralogiske processer, giver ingen mening, og resultatet er enkelt: Hele brancher lukkes og tusindvis af arbejdspladser primært i udkants-Danmark forsvinder Erfaringerne viser at de aldring kommer igen. I dag giver branchen beskæftigelse til ca. 4.000 personer.

Mursten og andre produkter som brændt kalk & letklinker vil stadig blive anvendt på danske byggepladser. Nu vil de blot blive importeret fra værker i udlandet, som ikke er nær så energieffektive som de danske, og som ikke er belagt med strafafgift. Det er værker i udlandet, som heller ikke i dag betaler energiafgift eller CO2-afgift.

Det er også givet, at flere lande, som f.eks. Tyskland, vil lade mindre virksomheder med en CO2-udledning på under 25.000 t CO2 pr. år slippe for kvotehandel. Der er ingen tegn på, at man vil gøre det samme i Danmark. Resultatet bliver, at man f.eks. i Tyskland kan undgå at skulle købe dyre CO2-kvoter, samt undgå høje afgifter på både strøm og brændsel.

Vi kan derfor se frem til, at vores huse bygges af mursten fra vore nabolande, hvilket vil øge forbruget af energi og vil udlede mere CO2 end for de mursten, vi selv kan producerer. De samme mursten skal i øvrigt transporteres over længere afstand - også dette vil kræve mere energi.

Mens vi venter på biogassen

Klimakommissionens rapport er interessant og rummer flere tanker og overvejelser, som er helt i tråd med det analysearbejde, teglbranchen har gennemført i løbet af de seneste år. Det vigtigste er kommissionens forslag om en markant forøgelse samt adgang til biomasse.

Vore forløbige vurderinger viser at vi kan erstatte op til 75 % af den naturgas, der i dag anvendes på landets teglværker, med biogas. Det kræver blot, at biogassen er til rådighed i en acceptabel kvalitet, i tilstrækkelige mængder samt til en konkurrencedygtig  pris. Vi støtter helt miljøminister Karen Ellemann’s tanker om at genanvende det organiske affald, og lade det indgå i produktion af biogas.

Vores undersøgelser viser yderligere, hvor i landet biomassen findes, fx i form af gylle eller restprodukter fra andre industrier. Den samlede mængede biogas vurderes til ca. 850 mio. m3 biogas, hvilket svarer til ca. 500 mio. m3 naturgas. For at udnytte den betragtelige mængde biogas som rent faktisk kan gøres tilgængeligt, er det nødvendigt med en national plan for distribution af biogassen – f.eks. gennem det nuværende naturgasforsyningsnet.

Vi er klar til at gennemføre en til delvis overgang til biogas, når en egnet biogas er til rådighed.

Gør ikke Danmark til et nyt Utopia

Reduktion må dog ikke gå ud over Danmarks konkurrenceevne og beskæftigelse. Der skal være en fair fordeling af reduktionsbyrden mellem EU-landene, ligesom der skal være enighed i EU-landene om de øgede mål”, udtalte statsminister Lars Løkke Rasmussen til Berlingske Tidende den 30. september.

Kalk- og teglbranchen kan ikke være mere enig. Samtidig bakker vi op omkring mange af Klimakommissionens tanker, men afviser enhver form for strafafgift til mineralogiske processer, som allerede har taget early-action og foretaget energioptimeringer i hele branchen. Bliver dette alligevel indført alene i Danmark for mineralogiske processer, vil disse produkter bliver importeret, hvilket vil koste mange arbejdspladser samt skævvride vor betalingsbalance uden miljøet får nogen gavn heraf.

Endelig bør vi også spørge os selv: Danmark har ikke mange naturlige råstoffer. Skal vi virkelig selv ødelægge de industrier, som udnytter de få naturlige råstoffer, som Danmark har i form af ler, kalk & kridt

Det er ikke klogt for Danmark i denne sag at gå enegang!